ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ, ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΩΝ ΧΑΡΑΤΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ, ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΩΝ ΧΑΡΑΤΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ

Λευκαδίτες –σες εργαζόμενοι, επαγγελματίες, αγρότες, άνεργοι και συνταξιούχοι

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ σας καλεί σε αγωνιστική επαγρύπνηση για να ματαιώσουμε ΟΛΕΣ τις ανατιμήσεις στα δημοτικά τέλη και να αποτρέψουμε τις επερχόμενες ιδιωτικοποιήσεις των δημοτικών υπηρεσιών.
Πρέπει να συνεχίσουμε για να αποκρούσουμε τα βάρβαρα μέτρα και να προστατεύσουμε τις οικογένειες των άνεργων των φτωχών αγροτών, επαγγελματιών και συνταξιούχων.
Μόνο έτσι μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι μας για καλλίτερες μέρες το 2013, μέσα από συνεχή δράση κατά της αντιλαϊκής πολιτικής, με εμπιστοσύνη στην δύναμη μας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Ε.Β.Ε – ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΥΔΡΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ
Τ.Σ. (ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ) ΠΑΡΕΔΡΟΙ (ΒΑΥΚΕΡΗΣ ΔΡΥΜΩΝΑ ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ Τ.Ε.Ι – ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – Ε.Λ.Μ.Ε
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΡΑΧΗΣ
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΡΟΥ «Ο ΠΥΡΓΟΣ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΥΓΙΑΣ

_______________________________________________________________________________

nero

Advertisements
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λευκάδα, 18/12/2012
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ: 893
ΠΕΛ/ΝΙΙΣΟΥ – ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/Ν ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Πεφανερωμένης, & Καραϊσκάκη 9
Τ.Κ 31100 Λευκάδα
Πληροφορίες: Αλ. Παπαβασίλης -Γρηγ. Γκογκάκης
Τηλ: 2645023055
Φαξ: 2645026546
Λευκάδα, 18/12/2012
Αρ. Πρωτ: 893

ΘΕΜΑ: Ακύρωση της αριθμ. 378/19-11-2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γεν. Γραμ. της Αποκεν. Δκσης Πελ/σου Δυτ .Ελλάδας και Ιονίου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 94,214,215,225,226,227,238,264 & 280 του ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/κσης και της Αποκεντρωμένης Δκσης». β) 4και 5 του ν. 1080/80 και 25 του ν. 1828/89. γ) 23 του Π.Δ. 139/10 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Δκσης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

2. Τις αριθ. 2077/εγκ.2/14-1 -2005, 605/εγκ. 1/3-1 -2007, 7666/εγκ 11/7-2-07 και 74895/εγκ 60/30-12-10 εγκυκλίους του ΥΠ. ΕΣ.

3. Το αριθ 30753/28-11-2012 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας, με το οποίο μας υποβλήθηκε η αριθ 378/19-11-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αναπροσαρμογή των τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2013.

4. Το γεγονός ότι τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 25 του ν. 1828/89 και την πάγια ισχύουσα νομολογία ( Σ.τΕ. 1012/2002, 981/1992, Δ.ΠΡ.ΑΘ. 3280/2001), οι αποφάσεις των Δημ. Συμβουλίων περί καθορισμού του ύψους του συντελεστή των τελών αυτών πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες, καθώς υπόκεινται στους κανόνες και τα κριτήρια που επιτάσσονται από την θεμελιώδη αρχή της ανταποδοτικότητας. Κατά συνέπεια, τα Δημοτικά Συμβούλια είναι υποχρεωμένα κατά την λήψη των αποφάσεων επιβολής ή αναπροσαρμογής των ανταποδοτικών τελών να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες, κριτήρια και συντελεστές, ώστε τα επιβαλλόμενα τέλη να είναι αντικειμενικά και δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων.

5. Το γεγονός ότι η αριθ 378/19-11-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας, στερείται της αιτιολογίας που απαιτείται από την αρχή της ανταποδοτικότητας των τελών, καθώς δεν παρατίθενται ούτε προκύπτουν από το περιεχόμενο της, τα συγκεκριμένα στοιχεία και τα κριτήρια με βάση τα οποία: α) καθιερώ0ηκαν τέσσερις ζώνες προσδιορισμού των συντελεστών, β) εντάχθηκε η κάθε τοπική κοινότητα ή οικισμός στη συγκεκριμένη ζώνη και γ) καθορίστηκε το ύψος του συντελεστή του τέλους για κάθε ζώνη καθώς και η απόκλιση μεταξύ των τεσσάρων συντελεστών.

Επιπλέον δε, ενώ καθορίζονται ειδικοί συντελεστές τελών για Τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, Ταχ. Ταμιευτήριο, για καταστήματα και Εμπορικές Επιχειρήσεις άνω των 200 τ.μ., κ.λπ., εν τούτοις δεν αναφέρεται το ποσό των εσόδων που υπολογίζεται να εισπραχθεί από τις συγκεκριμένες αυτές περιπτώσεις, ούτε εάν το ποσό αυτό έχει συνυπολογιστεί για τον προσδιορισμό του συνόλου τον εσόδων της Δημοτικής υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού.

6. Επειδή η έλλειψη αιτιολογίας στην αριθ. 378/19-J1 -2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας και η μη τήρηση των κριτηρίων και των κανόνων της θεμελιώδους αρχής της ανταποδοτικότητας για τη λήψη της καθιστούν την απόφαση στο σύνολο της ακυρωτέα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ακυρώνουμε την αριθ. 378/19-11-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας, επειδή είναι αναιτιολόγητη και αόριστη για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό.

Κατά της απόφασης μας αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Δ.Κ.Κ ( Ν.3463/06), που εδρεύει στην Κέρκυρα (Αλυκές Ποταμού – 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ), εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της.

Ο Γενικός Γραμματέας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμος Λευκάδας

Ετικετοσύννεφο